+386 (0)4 51 22 3 22 lucija@repansek.net

DOBRODOŠLI

na spletni strani naše odvetniške pisarne Repanšek

Kontaktni podatki

Področja dela

Civilno pravo

Civilno pravo predstavlja celoto pravnih pravil in pravnih načel, ki urejajo osebna in premoženjska razmerja med zasebniki. 

Področja civilnega prava so stvarno pravo (katerega del predstavlja nepremičninsko pravo), obligacijsko pravo (ki vključuje med drugim pogodbeno pravo), dedno pravo, družinsko pravo in civilno izvršilno pravo.  

Več o civilnem pravu

Storitve na področju stvarnega prava in nepremičninskega prava

 • svetovanje v zvezi s statusom nepremičnine in zastopanje v postopkih, ki se tičejo nepremičnin;
 • sestava pogodb za prenos lastninske pravice in drugih pravic na nepremičnini;
 • svetovanje in zastopanje v postopkih delitve nepremičnin, ki so v solastnini ali skupni lastnini;
 • svetovanje in zastopanje v postopkih po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine (ZVETL);
  ureditev neurejenih zemljiškoknjižnih položajev ali stanj, organiziranje sestankov za sporazumno ureditev zadeve ali rešitev spora, sestava sporazumov  za vzpostavitev etažne lastnine ter sodelovanje pri pripravi načrta etažne lastnine, akta o preoblikovanju solastnine v etažno lastnino in sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij med etažnimi lastniki;
 • izvedba vseh postopkov pri pridobivanju dovoljenj in soglasij pri upravnih organih,
  priprava dokumentacije za vpis pravic in dejstev v zemljiško knjigo;
 • svetovanje in zastopanje v postopkih v zvezi z nepremičninami, ki so vezani na poznavanje preteklih pravnih redov in preteklih predpisov, in na vprašanja družbene lastnine, lastninjenja in transformacije preteklih pravic v pravice, ki veljajo v sedanjem pravnem redu in so v skladu s sedanjimi predpisi, reševanje težjih in zelo zapletenih stvarnopravnih oziroma nepremičninskih zadev, usklajevanje zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem
 • svetovanje in zastopanje v zemljiškoknjižnih postopkih, postopkih v zvezi z ustanovitvijo, omejitvijo in izbrisom služnosti, sporih v zvezi z motenjem posesti, v zvezi z drugimi spori iz sosedskega prava, ter v postopkih za ureditev meje;

Storitve na področju obligacijskega in pogodbenega prava

 • sestava vseh vrst obligacijskopravnih pogodb ter pregled pogodb drugih sestavljalcev, svetovanje v zvezi s sestavo ustrezne pogodbe;
 • sestavljanje odškodninskih zahtevkov zoper zavarovalnico ali drugo pravno ali fizično osebo, zastopanje oškodovancev v sodnih sporih (odškodninski zahtevek zoper zavarovalnico, odškodninski zahtevek zoper letalskega prevoznika zaradi odpovedi in zamude letov, itd.);
 • sestavljanje odškodninskih zahtevkov zoper občino ali republiko (npr. odškodninski zahtevek zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, odškodninski zahtevek zaradi protipravnega ravnanja državnih organov ali organov lokalne
 • samouprave, …), zastopanje oškodovancev v sodnih sporih;
  uveljavljanje zahtevkov (npr. zahtevek za izpolnitev pogodbe, zahtevek za razveljavitev pogodbe ali na ničnost pogodbe, zahtevek za plačilo odškodnine zaradi zamude letov zoper letalskega prevoznika, …)
 • svetovanje in zastopanje v sporih v zvezi s kršitvami pogodb ali na izpolnitev pogodb, in sicer tako v zvezi z nepremičninami, kot podjemnih, gradbenih, najemnih, zakupnih in drugih pogodb

Storitve na področju dednega prava

 • svetovanje in zastopanje v zvezi z dedovanjem
 • priprava vse potrebne dokumentacije vezane na razpolaganje s premoženjem posameznika po njegovi smrti (oporoke, izročilne pogodbe, pogodbe o dosmrtnem preživljanju in o preužitku ter sporazumov o odpovedi neuvedenemu dedovanju;
 • svetovanje in zastopanje v zapuščinskem postopku (dedovanje) in pravdah, ki izvirajo iz zapuščinskega postopka

Storitve na področju družinskega prava

 • sestavljanje sporazumov o delitvi skupnega premoženja zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev oziroma partnerjev  registrirane istospolne partnerske skupnosti;
 • sestavljanje predlogov za sporazumno razvezo zakonske zveze;
  svetovanje in zastopanje v postopkih za razvezo in razveljavitve zakonske zveze;
 • sestava sporazumov o preživljanju zakonca, zunajzakonskega partnerja ali partnerja iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, ki po razvezi zakonske zveze oziroma prenehanju skupnosti nima sredstev za življenje;
 • svetovanje in sestavljanje sporazumov o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema;
  zastopanje v sporih o ugotavljanju in izpodbijanju očetovstva oziroma materinstva;
 • sestavljanje sporazumov o stikih otroka z drugimi osebami, s katerimi je družinsko povezan in nanje osebno navezan;
 • zastopanje v vseh ostalih zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši in otroki;

Storitve na področju civilnega izvršilnega prava

 • sestava opomina dolžniku, ki je v zamudi z izpolnitvijo obveznosti;
 • sestava predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine in predlogov za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova,  vodenje nadaljnjega postopka z  izvršilnimi sredstvi:
 • pridobivanje podatkov o dolžnikovem premoženju
 • sklepanje izvensodnih poravnav glede terjatev v izvršilnih postopkih;
 • vlaganje predhodnih in začasnih odredb

Ustavno pravo

Ustavno pravo zajema pravna pravila in pravna načela o temeljih državnopravne ureditve in področje prava človekovih pravic.

Pravna pravila ustavnega prava določajo ureditev države in temeljna ekonomsko socialna razmerja v državi ter temeljne človekove pravice in svoboščine. 

Več o ustavnem pravu
 • svetovanje in zastopanje v postopkih ustavne pritožbe zaradi kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti (odločbe sodišč in upravnih organov);
 • vlaganje pobud za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil;
 • vlaganje pobud za oceno protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank;
 • zastopanje pred Evropskim sodiščem za človekove pravice;
~

KAZENSKO IN PREKRŠKOVNO PRAVO

Kazensko in prekrškovno pravo zajema pravna pravila in načela, ki opredeljujejo kazniva dejanja, kazensko odgovornost in kazenske sankcije, prekrškovno pravo pa opredeljujejo prekrške, odgovornost za prekrške in sankcije za prekrške. 

Več o kazenskem pravu

Storitve na področju kazenskega in prekrškovnega prava:

 • Sestava kazenskih ovadb, zastopanje oškodovancev  in oškodovancev kot tožilcev v kazenskih postopkih, zastopanje obdolžencev v kazenskem postopku ali postopku zaradi prekrška. 

Upravno pravo

Upravno pravo ureja pravna razmerja med organi in organizacijami ali drugimi osebami z ajvnimi pooblastili, ki imajo javno oblast, in subjekti, ki te oblasti nimajo. 

Več o upravnem pravu

Storitve na področju upravnega prava:

 • svetovanje in zastopanje v vseh vrstah upravnih postopkov in v upravnih sporih; 

Obvestila

o dogodkih, odsotnostih in drugih novicah

15.9.2021

V Uradnem listu RS št. 146/2021 je bil objavljen nov Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Odlok). Odlok začne veljati 15. 9. 2021.  Skladno z 2. odstavkom 5. člena Odloka morajo pogoj PCT izpolnjevati vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji. 

Do nadaljnjega velja, da morata pogoj PCT izpolnjevati odvetnik in odvetnikova stranka, v primeru udeležbe na narokih na sodišču in pred upravnim organom.  

Pogoj PCT so dolžna preverjati sodišča skladno s 7. členom Odloka. V primeru neizpolnjevanja pogoja PCT bo vstop v sodno stavbo oz. prostore sodišč zavrnjen. O procesnih posledicah neudeležbe stranke ali drugega udeleženca postopka pri izvedbi procesnega dejanja iz razloga zavrnitve vstopa zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT, bo moral odločati sodnik v konkretni zadevi. 

Prav tako velja, da morata v primeru konference odvetnik in odvetnikova stranka izpolnjevati pogoj PCT. Pogoj preverja odvetnik oziroma uslužbenec pisarne. 

Prosimo, da pred dogovorjenim sestankom v odvetniški pisarni in pred prihodom na sodišče ali k drugim organom, pripravite dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT (EU digitalno COVID potrdilo).

8.4.2019

Odvetniška zbornica Slovenije je v Uradnem listu št. 22 z dne 5. 4. 2019 objavila novo vrednost odvetniške točke po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 2/15 in 28/18), ki od 6. 4. 2019 dalje namesto dosedanjih 0,459 € znaša 0,60 €.

18.1.2018

KRŠITVE PRAVICE DO SOJENJA BREZ NEPOTREBNEGA ODLAŠANJA

Za stranke uveljavljamo zahtevke za določitev denarne odškodnine zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (predlogo trajanje postopka pred sodiščem) in zahtevke za določitev denarne odškodnine zaradi založene oporoke.

O NAS

V odvetniški pisarni se primarno trudimo zadeve urejati po sporazumni poti, kadar je to le mogoče in dokler je za stranko smotrno. Stremimo k učinkovitemu reševanju zadeve in pomiritvi spora.

Za delovanje naše odvetniške pisarne je značilna vztrajnost, doslednost in profesionalnost. Trudimo se dosegati najvišje pravne standarde in zagotavljati visoko strokovnost tudi pri najmanjših zadevah, cilj pa je doseči povsem praktične in konkretne rešitve za stranke.

Strankam nudimo možnost, da izkoristijo vse možnosti za zaščito svojih pravic, vključno z zastopanjem pred Ustavnim sodiščem RS in pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Naše stranke so tako pravne osebe kot individualne stranke.

Zastopanje prevzema odvetnica tudi v zelo težkih in najbolj zapletenih zadevah s področja stvarnega prava oziroma nepremičninskega prava ter s področja dednega prava oziroma dedovanja nepremičnega premoženja, kjer je potrebno specifično znanje in poznavanje pravne teorije in sodne prakse z več področij in tudi nepremičninske zakonodaje iz preteklih obdobij (denacionalizacija, lastninjenje).

Za najzahtevnejša vprašanja s področja dednega, stvarnega in ustavnega prava ima pisarna zunanje svetovalce.

Odvetnica Lucija Repanšek

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani sem diplomirala leta 2000, državni pravniški izpit pa sem opravila leta 2003.

Od 15.5.2007 sem vpisana v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije.

Kontakt

Odvetniška pisarna Repanšek

Tavčarjeva ulica 3
1000 Ljubljana

Tavčarjeva ulica 3
1000 Ljubljana

SI Slovenia | EU

+386 (0)4 51 22 3 22

Odvetniška pisarna Repanšek 2007 – 2016 © Monogram